torsdag 2 oktober 2014

Föreningens synpunkter på Regions förslag till detaljplan

Vi som lokal intresseförening (Vändburgs Framtid) bildad av fastboende och deltidsboende i syfte att bidra till för bygden positiv utveckling av Vändburgs nya Hamn Storsudret vill lämna nedanstående samrådssynpunkter på Regionens förslag till detaljplan, miljökonsekvens-beskrivning och gestaltningsprogram för Storms 2:4 m.fl. (Vändburg Nya hamn).

Innehåll:
1.    Utgångspunkter och grundläggande värderingar
2.    Förslag till förändringar av detaljplanen
3.    Förslag till detaljplan
4.    Miljökonsekvensbeskrivningen
5.    Påbörja en ny utvecklingsprocess

1. Utgångspunkter och grundläggande värderings
Vi vill inledningsvis slå fast att vi är för en varsam utveckling av Vändburgs nya hamn som står i samklang med det omgivande landskapet.
Däremot motsätter vi oss den storskaliga exploatering som detaljplanen innebär. Vi anser dessutom att detaljplanen i sin nuvarande utformning har sådana brister att den inte kan ligga till grund för fortsatt planarbete.

Vi finner det vidare anmärkningsvärt att vi som enskilda i våra synpunkter ska behöva lyfta fram såväl Regionens egna riktlinjer som de allmänna intressen som kommer till utryck i lagar och föreskrifter och som regionen uppenbarligen inte beaktat i detaljplanen.

2. Förslag till förändringar av detaljplanen. 
I detta avsnitt sammanfattar vi de förändringar av planen som vi motiverar i nedanstående avsnitt. 
 • ·      Att en planbestämmelse tillfogas om att VA-system skall vara anlagda och slutbesiktade innan bygglov ges för första etappen.
 • ·      Att arronderingen av LIS-området begränsas till att endast omfatta delar av fastighet Storms 2:4.
 • ·      Att en planbestämmelse införs med innebörden att allemansrätten inom strandskyddet säkerställs bl. a genom att allmänheten har fri passage utmed kajer och stränder.
 • ·      Att hamnanvändningen bl. a vad gäller fiske, nödhamn, sjöräddning och gästhamn säkerställs genom planbestämmelse.   
 • ·      Att de två skyddsvallarna inte bebyggs med hänsyn till pågående och framtida erosion.
 • ·      Att inga bostäder eller byggnader för kombinerat boende och verksamhet byggs på kajerna med hänsyn till fiskets behov och till risken för översvämningar.
 • ·      Att bostadshusen inte tillåts vara högre än 5 meter.
 • ·      Att det 12 meter höga s.k. utsiktstornet utgår ur planen.
 • ·      Att bestämmelser om minsta fastighetsaria (angivet med e4) utgår ur planen.
 • ·      Att husen begränsas till ett antal som dels tar hänsyn till det unika omgivande landskapet dels inte står i strid med gällande riksintressen.
 • ·      Att parkeringsplatserna intill vattenlinjen norr och söder om hamnen flyttas till annan plats.


Därutöver anser vi att stor vikt måste tas till våra synpunkter och slutsatser i följande frågor
som också förutsätts utredas mer seröst än vad som nu är fallet:
 • -       riksintresset och landskapsbilden
 • -       planens syfte
 • -       LIS-område och strandskydd
 • -       hamnens funktion som hamn
 • -       tillgänglighet och allemansrätt
 • -       trafik
 • -       erosion
 • -       översvämningsrisk
 • -       vatten och avlopp
 • -       bebyggelsens gestaltning
 • -       boendekvalitet
 • -       lek och rekreation
 • -       brandsäkerhet
 • -       fornlämningar
 • -       miljökonsekvenser

3 Förslaget till detaljplan

3.1 Riksintresset och landskapsbilden
Hela det kustområde inom vilket Vändburgs nya hamn är beläget är med hänsyn till sitt höga kultur- och naturvärde skyddat som naturreservat enligt miljöbalken. Ett upphävande av naturreservatet kräver mycket väl grundade motiveringar. Det kan ifrågasättas om det nu tillgängliga materialet är tillräckligt för ett sådant beslut.

Planområdet är beläget inom ett område, Austerum – Östra Storsudret, nr 66, som av Naturvårdsverket utpekats vara av riksintresse för naturvården på grund av sina unika naturvärden enligt 3 kap 6 par miljöbalken. Sådana områden får enligt samma paragraf inte utsättas för åtgärder som innebär att området påtagligt skadas. Även om själva kajområdet inte kan sägas ha de naturvärden som avses med utpekandet är det ingen tvekan om att angränsande kustavsnitt kommer att påverkas av den storskaliga exploateringen på ett sådant sätt att dessa värden kommer att påtagligt skadas.

Vid samrådsmötet i Hamra bygdegård redovisade en berörd sakägare en 3D-visualisering om den inverkan ett genomförande skulle ha på landskapsbilden. Visualiseringen har tillställts Regionen. Denna visualisering visar tydligt att ett genomförande av planen med det planerade antalet, den tillåtna volymen och hus med den tillåtna höjden på nio meter sammantaget på ett påtagligt och irreversibelt sätt påverkar landskapsbilden. Planen strider därmed mot riksintresset och kan i sin nuvarande utformning inte ligga till grund för regionens beslut. 

Samhällets ambitioner att skydda detta synnerligen värdefulla kustområde kom till tydligt uttryck i det förbud som Länsstyrelsen utfärdade 1966, att inom Hamra och Vamlingbo socken vidta åtgärder som i ”väsentlig mån kan skada landskapsbilden”. Denna s.k. resolution fastställdes i ett beslut av Kungl. Maj:t i december 1967.

I ett expertutlåtande i anslutning till resolutionen uttalades följande:
” Holm hällar och Hammarshage hällar hör till de märkligaste naturbildningar som Gotland äger. Raukfälten och de innanför dessa belägna strandvallssystemen är tillsammans med Lauters på Fårö enastående i sitt slag inte bara på Gotland utan i hela Sverige”.

Vi finner det dessutom mycket anmärkningsvärt att inget av dessa förhållanden behandlas i planen.

Detta innebär sammantaget att den föreslagna detaljplanen inte kan ligga till grund för det fortsatta planarbetet.

3.2 Planens syfte
Regionen säger att syftet med planen är ”att skapa ett levande året-runt samhälle”. Det syftet måste rimligen innebära att regionen strävar att åtminstone merparten av de ca 100 bostäder som planeras ska vara för permanentboende.  Det skulle i så fall innebära att minst 150 personer skulle bo permanent i detta nya året-runt samhälle.

Ett sådant levande året-runt samhälle ställer självfallet krav på samhällsservice av olika slag.  Det kan gälla allt från barnomsorg, hemtjänst och kommunikationer. I detaljplanen lämnas ingen redovisning för vilken samhällsservice regionen är beredd att tillhandahålla. Därtill kommer att en utbyggd samhällsservice leder till ökade kostnader för Regionen. Inte heller detta kommenteras.

Att skapa planmässiga förutsättningar för ett så omfattande och helt nytt året-runt samhälle måste självfallet grundas på ett stabilt underlag vad gäller möjligheterna att uppnå syftet. Det krävs således en noggrann undersökning av efterfrågan på permanentboende i en hamn på stort avstånd från närmsta servicecenter med tillgång till mataffär etc. Någon sådan undersökning av efterfrågan har Regionen inte gjort.

Det är vår slutsats att den bärande idé som Regionen lagt till grund för detaljplanen – d.v.s. ett nytt året-runt samhälle, - inte har den verklighets-förankring som krävs när Regionen utövar sitt kommunala planmonopol. Risken är därmed stor att planen havererar och att den både motverkar en önskvärd landsbygdsutveckling och ställer sig i vägen för mer genomtänkta och realistiska utvecklingsalternativ.  
  
3.3         LIS-område och Strandskydd 
Regionen har i den fördjupade översiktsplanen för Storsudret utpekat Vändburgs hamn som ett LIS-område. Nu har man preciserat arronderingen till att inte bara omfatta delar av Storms 1:4 utan även delar av Långmyre 1:20.

Markanvisningstävlingen som föregick utarbetandet av detaljplanen avsåg enbart Vändburgs hamn. I den detaljplan som nu är ute på samråd har arronderingen utvidgas till att omfatta delar av Långmyre 1:20. Starka skäl talar för att arronderingen begränsas till att omfatta delar av fastighet 2:4.

Regionen har i den fördjupade översiktsplanen angivit tre grundläggande utgångspunkter för hur man avsåg tillämpa möjligheten att utpeka LIS-områden. Vart och ett av dessa utgångspunkter kan sammanfattas i tre nyckelord.

Det första nyckelordet är ”verksamheter”.  Tanken var att man till LIS-områdena – i detta fall Vändburgs hamn – avsåg lokalisera verksamheter som kan bidra till bygdens utveckling. Denna utgångspunkt har man frångått i detaljplanen som i allt väsentligt avser bostäder och inte verksamheter.

Den andra utgångspunkten är att främja turism och särskilt det rörliga friluftslivet.  Även denna utgångspunkt har man frångått genom att i stället låta permanentboende vara en central del av detaljplanen.

Den tredje utgångspunkten är ”småskalighet”. Även den utgångspunkten har man på ett eftertryckligt sätt frångått. Man har valt en för platsen orimlig storskalighet genom att möjliggöra byggandet av ca 100 hus, en s.k. ”centrumanläggning” på 550 kvm och att anlägga 172 parkeringsplatser.

Naturrådsverket och Boverket har i en handbok utgiven 2012 redovisat innehållet i och innebörden av förarbetena till miljöbalkens bestämmelser om LIS-områden. Det framgår av denna handbok att bestämmelserna om LIS i första hand avser byggnader med verksamheter som utvecklar landsbygden. Den slutsats som kan dras är att bestämmelserna för LIS-områden inte avser ett sådant storskaligt bostadsområde som är aktuellt i detta fall.

Ett villkor för att godkänna ett LIS-område är att den bebyggelse som föreslås ska ge ett positivt bidrag till landsbygdsutvecklingen. Regionen påstår i detaljplanen: ”Om Vändburgs hamn ges möjlighet att utvecklas i enlighet med parametrarna i markanvisningstävlingen 2012 skulle detta sannolikt ge ett betydande bidrag i ett landsbygdsutvecklingsperspektiv”.  För det första kan man ifrågasätta i hur hög utsträckning den föreslagna detaljplanen överensstämmer med parametrarna i markanvisnings-tävlingen. För det andra och avgörande räcker det inte med att regionen påstår att utvecklingseffekten blir positiv. Detta måste man på ett övertygande sätt kunna visa i en heltäckande och objektiv analys. Någon sådan analys redovisar Regionen inte. Därmed finns det inte heller laglig grund att fastställa det föreslagna LIS-området som grund för att upphäva strandskyddet.
      
Slutsatsen av ovanstående är att den föreslagna detaljplanen varken är förenlig med Regionens egna utgångspunkter för LIS eller med de krav som miljöbalken ställer för LIS. Eftersom det är angeläget att främja utvecklingen av både Vändburg och Hamra socken i dess helhet är det motiverat att utpeka Vändburgs hamn som LIS-område, men att en helt ny detaljplan som är förenlig med miljöbalken utarbetas.  
      
 3.4  Hamnen måste fungera som hamn
Det är viktigt att säkerställa att hamnen kan fungera fullt ut som hamn även i fortsättningen. I fastighetsmyndighetens beslut 1983 – 12-16 om Storms 2:4 sägs som skäl för beslutet: ” Avstyckningen sker för hamnändamål i enlighet med vattendomstolens dom 1982-07-14. Gotlands kommun har erhållit statsbidrag för utbyggnad av hamnen”. Därtill kommer att den fördjupade översiktsplanen för Storsudret, anger som en grundläggande princip att ” mark-och vattenområden ska användas för de ändamål de är mest lämpade för.” Det är viktigt att i förslaget till detaljplan och kommande fastighetsbildning tydliggöra och säkerställa att ”hamnändamål ” även fortsättningsvis ska vara fastighetens ändamål.

Vändburgs hamn är utpekat som av riksintresse för fisket.  Idag bedrivs enbart ett begränsat fiske. Hamnen har till följd av sin unika konstruktion en livslängd som med all sannolikhet är mer än 30 år. Med hänsyn till Sveriges och övriga EU- länders ansträngningar att återställa fisket i Östersjön kan Vändburgs hamn inom denna tidsperiod mycket väl bli en lika betydelsefull fiskehamn som på 1980-talet. Innebörden av ”riksintresset för fisket” är att inga åtgärder får vidtas i hamnen som ”försvårar heller förhindrar” fisket. Av detta skäl bör inga bostadshus eller byggnader för kombinerat boende och verksamhet tillåtas på kajerna.

Hamnen är genom sitt djupgående och strategiska läge av stor betydelse som nödhamn för hela södra Östersjöområdet. Detsamma gäller möjligheterna till bunkring av diesel. Hamnen är vidare av vital betydelse som bas för sjöräddningen. Hamnen rymmer också en för östra Storsudret viktig landningsplats för räddningshelikopter. Det går inte heller att utesluta att hamnen i en säkerhetspolitisk krissituation kan vara av betydelse för försvaret. Det är av största vikt att det i detaljplanen införs tydliga bestämmelser som säkerställer att hamnen fortsättningsvis kan fungera som nödhamn, bas för sjöräddningen, bunkringsplats och landningsplats för räddningshelikopter.

Hamnen är idag en uppskattad gästhamn och har med utbyggd service potential att attrahera än fler gästande båtar. Gästande båtar får anses omfattas av det riksintresse för det rörliga friluftslivet som gäller för kusterna runt Storsudret. Det bör därför i detaljplanen införas en bestämmelse som tydligt säkerställer att gästande båtar i full omfattning även fortsättningsvis ska ges plats i hamnen.

3.5 Tillgänglighet och allemansrätten
Hamnen måste vara öppen för alla även i fortsättningen. Den storskaliga exploateringen med privatägda hus intill kajerna kommer att leda till att allmänheten i praktiken stängs ute och inte känner sig välkommen. Resultatet kommer att bli den privatisering som Regionen säger sig vilja undvika. 

Regionen har inte heller redovisat hur området ska göras attraktivt och till-gängligt för personer med funktionsnedsättning. En sådan redovisning måste göras innan detaljplanen fastställs.

Tillgängligheten gäller också möjligheten för berörda markägare och lantbrukare att med traktorer och jordbruksmaskiner kunna ta sig till sina ägor och till husbehovstäkten. I det köpeavtal som ingicks mellan markägare och kommunen 1982 sägs: ” Skifteslaget har rätt att som hittills bruka befintlig väg över det försålda området”.  Denna tillgänglighet måste även fortsättningsvis garanteras.

Regionen säger att tillgängligheten till kajer och offentliga platser ska säkerställas genom avtal och eller servitut. Enligt PBL ska huvudmannaskapet för vägar och allmän plats redovisas och motiveras om det inte följer normalordningen med kommunalt sådant. Det kan antas att det i planen är fråga om enskilt huvudmannaskap. Det finns dock inte redovisat på det sätt som PBL kräver i 4:17. Bland annat ska särskilda skäl anges för avsteg från huvudprincipen.
Det är dessutom tveksamt om det föreslagna huvudmannaskapet håller för en rättslig prövning med tanke på att allemansrätten för fri passage ska säkerhetsställas samtidigt som en omfattande bostadsbebyggelse kommer till. Regionen bör därför begränsa markanvisningen till de ytor i hamnen som tillämpar sig för bebyggelse och kvarstå som huvudman för vägen, kajerna, skyddsvallarna och vågbrytaren.

Därtill kommer att strandskyddet måste säkerställa fri passage utmed kajer och stränder utan att besökare upplever att man träder hemfridszonen för när. Det innebär att det skall finnas ett avstånd på minst 10 meter mellan tomt och strandkant.

3.6  Trafik
Regionen skriver i miljökonsekvensbeskrivningen: ” i dagsläget är trafiken till den nedlagda hamnen i stort sätt obefintlig.” Det stämmer inte med de verkliga förhållandena. Och vad Regionen menar med att hamnen är ”nedlagd” är fullständigt obegripligt.

Man skriver också att all tung trafik till hamnen ” i stort sett upphört”. Detta är inte heller en korrekt beskrivning. Bygdens lantbrukare och markägare använder vägen för att med traktorer och jordbruksmaskiner ta sig till odlad åkermark och husbehovstäkten.

Under senare år har antalet bilburna besökare som använder hamnens parkerings-plats eller fortsätter ut mot Hammars hage hällar ökat mycket kraftigt. Merparten av dessa är bofasta gotlänningar från andra delar av ön som på detta sätt tar till vara de möjligheter som riksintresset för det rörliga friluftslivet ger. Den storskaliga exploateringen med sammanlagt 170 parkeringsplatser kommer självfallet att generera mycket trafik. Det kan komma att röra sig uppåt 500-1000 ”fordons passager” per dag fram och tillbaka till hamnen. Regionens påstående i miljökonsekvensbeskrivningen att den förväntade trafikökningen inte leder till några betydande negativa miljöeffekter är varken underbyggt eller trovärdigt.

De vägar som från länsväg 504 leder ner till hamnen är i sin första sträckning mycket smal, 3.7 meter. Den smala vägen tillåter inte att två bilar möts. Det innebär att trafiksäkerhetsproblem av olika slag kommer att uppstå. Till detta kommer att länsväg 504 genom Vändburg är mycket hårt trafikerad och har en skarp kurva med mycket dålig sikt. Regionen har inte visat att det befintliga vägnätet är sådant att det på ett trafiksäkert sätt klarar av den förväntade trafikökningen.

3.7   Erosion
Såväl de två skyddsvallarna som vågbrytaren i södra delen av hamnen är utsatt för erosion. Denna erosion har pågått ända sedan hamnen byggdes för 30 år sedan. Erosionen kommer också att påskyndas av den förväntade höjningen av havsytenivån. Enligt uppgift från sakkunniga har erosionen haft så stor inverkan både på skyddsvallar och vågbrytare att kostsamma förstärkningsåtgärder kommer att behövas inom en snar framtid. Det är därför viktigt att det i ett särskilt avtal mellan Regionen och exploatören klargörs vem som har ansvaret för en sådan förstärkning av vågbrytaren och skyddsvallarna.

Regionen är enligt PBL skyldig att pröva om lokaliseringen av bebyggelse är lämplig med hänsyn till nuvarande och framtida erosion. Hamnen har genom sin unika konstruktion en fortsatt livslängd på minst 30 år. Bedömningen av den fortgående erosionens konsekvens måste därför omfatta ett sådant långt tidsperspektiv. Riskerna av den förväntade erosionen under denna tidsperiod är sådana att de föreslagna bostäderna på de två skyddsvallarna inte kan tillåtas och måste utgå ur detaljplanen.

3.8 Översvämningsrisk
Regionen har en styrande riktlinje att bostadshus bara får byggas 2 meter över havsytan. Det pågår ett arbete vid statliga myndigheter som syftar till att utfärda för kommuner tvingande bestämmelser.

Översvämningar i Vändburgs hamn är redan idag än realitet. Kajerna ställs under vatten i samband med ostliga stormar inte minst vintertid, ofta i en sådan omfattning att stora mängder sjögräs blir liggande kvar när vattnet dragit sig undan. Förslaget till detaljplan innehåller trots 2-meters regeln och de återkommande översvämningarna bostadshus på kajerna. Den omständigheten att bottenvåningen på husen sägs avse ”verksamheter” framstår som en formalistisk förevändning att kringgå 2-meters regeln.
De föreslagna husen är de facto bostadshus och måste utgå ur detaljplanen.

3.9  Vatten och avlopp
Vatten och avlopp ska enligt Regionen lösas genom att den nya fastigheten bygger egen avsaltnings verk och reningsverk.  Det finns dock inte angivet på plankartan var dessa anläggningar ska placeras. Vilken kapacitet verken förväntas få och mer konkret hur verken ska utformas anges inte heller. I stället hänvisas i allmänna ordalag till en utredning som handhas av miljö-och hälsoskyddsförvaltningen. Det innebär att varken sakägare eller berörda fastighetsägare på nuvarande stadium i planeringsprocessen kan bedöma regionens påstående: ”oavsett detaljerna i utformningen så bedöms vatten och avlopp att kunna lösas på platsen.”  Det går inte heller att bedöma i vad mån utsläppet av avloppsvatten kommer att ytterligare öka på övergödningen av Östersjön.

Regionen säger att försörjningen av dricksvatten kommer att kräva att man också använder en befintlig brunn. Någon sådan brunn finns inte inom den planerade fastigheten. Den brunn som åsyftas är förmodligen den som ligger i Vändburgs gamla hamn. Den förser alla bodar i gamla hamnen med vatten och dessutom en närliggande fastighet med en omfattande verksamhet samt permanentboende.  Regionen redovisar inte någon bedömning av huruvida denna brunn har den kapacitet som krävs för att fungera som ”reservförsörjning” utan att det negativt inverkar på dem som idag är beroende av brunnen för sin vattenförsörjning.   

Alla dessa obesvarade frågor står i skarp kontrast till regionens bestämda utgångspunkt: ”Planen är endast möjlig att genomföra förutsatt att man kan lösa vatten och avlopp på ett långsiktigt godtagbart vis”. Regionen har också angett att vatten och avloppsverken ska vara byggda och slutbesiktade innan bygglov ges för den första utbyggnadsetappen. Detta villkor måste också slås fast i en uttrycklig planbestämmelse.

Ovanstående synpunkter och slutsatser bygger på det underlag som redovisats i förslaget till detaljplan och i miljökonsekvensbeskrivningen. Vid samrådsmötet i Hamra bygdegård informerade byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman att man tvärtemot tidigare uttalande överväger att ansluta hamnen till det kommunala VA-nätet. Med hänsyn till att en finansiering för att ersätta VA-verket i Burgsvik finns först 2017, framstår det som mycket oklart när en utveckling av Vändburgs hamn kan påbörjas. En sådan lösning förtar inte heller kravet att en anslutning till Regionens VA-system måste vara genomförd innan beslut tas om en detaljplan för Vändburgs hamn.

Då planen förutsätter enskilt huvudmannaskap för vatten och avlopp finns det skäl att Regionen genom avtal garderar sig i det fall exploatören och senare förmodligen en samfällighetsförening inte klarar av driften av anläggningarna. Det är mycket som talar för att Regionen i annat fall enligt lagen om allmänna vattentjänster, måste träda in och driva anläggningarna med kommunalt huvudmannaskap, vilket skulle medföra stora kostnader för Regionen.

3.10 Bebyggelsens gestaltning
Regionen uttalade i anslutning till förslaget till fördjupad översiktsplan för Storsudret att bebyggelsen ska utformas enligt gotländsk bebyggelsekultur. Samma grundtanke anges i kriterierna för markanvisningstävlingen där man slår fast att bebyggelsen ska ”ta sin avstamp i gotländsk historia och kultur”.

I Regionens utvärdering av det tävlingsförslag som ligger till grund för det nu presenterade detaljplaneförslaget säger Regionens egna experter att det har en ”urban struktur med stora volymer som kan verka främmande i landskapsbilden” och att ”konceptet upplevs som urbant med referenser till Visby och utan referens till traditionella fiskelägen/kustmiljöer på Gotland”.

Förslaget till gestaltningsprogram lever inte upp till regionens kriterier och det går inte heller att peka på någon befintlig gotländsk kustby som är av den karaktär som gestaltningsprogrammet föreslår. Man kan förvänta sig att regionen följer sina egna kriterier för gestaltningen och beaktar sina egna experters utlåtande. Det måste få till följd att antalet hus kraftigt minskas, att byggnads-volymerna begränsas och att 9 meter höga hus inte tillåts. Det finns således all anledning för regionen att utnyttja sitt planmonopol för att säkerställa sina ursprungliga ambitioner.

3.11 Boendekvalitet
En viss ”intimitet” kännetecknar många av de gotländska fiskelägena, men har i förslaget drivits så långt att den är helt främmande på denna plats. Den täthet och omfattning som redovisas, i kombination med den föreslagna hushöjden på 9 meter, innebär dåliga invändiga ljusförhållanden i en stor del av bostäderna.

Tätheten innebär också att de boende måsta vara extremt toleranta vad gäller ljudstörningarna och okänsliga för insyn från grannarna – en innerstads-problematik exporterad till Vändburg. Utformningen bäddar för stor irritation, inte minst mellan lediga sommarboende och året-runt boende.     

Möjligheterna till inbjudande, soliga uteplatser är starkt begränsad för många av bostäderna. Solen når på många ställen av allt att döma inte ned till marken. En sol studie måste göras för att pröva förlagets hållbarhet.

Gestaltningsprogrammet har sådana brister vad avser boendekvalitet att det i grunden måste omprövas.

3.12 Lek och rekreation
Med den utformning detaljplanen föreslås få kommer med all sannolikhet ett stort antal barn att dagligen vistas i hamnen. Trygga ytor för lek och rekreation finns inte redovisade i förslaget. Det finns stora risker att barn av oaktsamhet faller ner i hamnbassängen. Regionen bör i den fortsatta planeringsprocessen noga pröva hur säkerheten för barn på bästa sätt kan säkerställas.

3.13   Brandsäkerhet
I detaljplanen sägs det självklara att gällande riktlinjer för brandsäkerhet måste uppfyllas. Trots detta innehåller planen lösningar som är tveksamma från brandsäkerhetssynpunkt. Vissa av gränderna är t.ex. smalare än två meter. Tätheten mellan husen innebär att man antingen inte kan ha fönster på många av fasaderna eller tvingas till dyrbara brandklassade fönster som inte går att öppna. Detta understryker behovet av en noggrann genomgång av planen från ett brandsäkerhetsperspektiv innan nästa steg tas i planeringsprocessen. 

3.14 Fornlämningar
Alldeles i anslutning till den föreslagna parkeringsplatsen i södra delen av hamnen finns en fornlämning vilket också är markerat på lantmäteriets karta. Om detaljplanen genomförs i sin nuvarande utformning bör denna s.k. kungsgrav först bli föremål för en arkeologisk utgrävning.

4.  Miljökonsekvensbeskrivningen
Miljökonsekvensbeskrivningen är ett märkligt dokument. Man kan karaktärisera den på följande sätt:
Det går att bygga drygt 100 hus och ge 300 -400 personer möjlighet att bo där och röra sig i det unika kustområdet med skyddsvärda raukar och anlägga 172 parkeringsplatser med åtföljande trafikökning – och allt detta utan att det egentligen påverkar unika natur- och miljövärden.

Regionen når denna slutsats genom ett i många avseenden osakligt angreppssätt:
a.     Man avgränsar sig till hamnen och bortser helt från omgivningen med raukar, strandängar, särskilt skyddade badstränder både norr och söder om hamnen samt ett naturreservat söder om hamnen.
b.    Man gör påståenden utan att underbygga dem med fakta och analyser. Det gäller t ex. effekterna av den ökade trafiken.
c.     Man tömmer ord på sitt innehåll. Man säger t ex. ” att stor hänsyn tas till den landskapsbild som finns”. Samtidigt vill man bygga 9 meter höga hus i 3 våningar vilket påtagligt och irreversibelt förändrar landskapsbilden.
d.    Man skjuter nyckelfrågor på framtiden. Man hänvisar den avgörande VA-frågan till en framtida utredning och lämnar därmed frågan om i hur hög grad utsläppet av avlopp ytterligare ökar Östersjöns övergödning.

Miljökonsekvensbeskrivningen är således så bristfällig att den inte kan ligga till grund för Regionens slutsats: ”Detaljplaneförslaget innebär inga negativa konsekvenser för natur, kultur och riks-intressen”. En ny miljökonsekvens-beskrivning baserad på sakliga och objektiva utredningar bör tas fram och redovisas innan nästa steg tas i planeringsprocessen.

6. Påbörja en ny utvecklingsprocess
Förslaget till detaljplan bygger på en i långa stycken bristande verklighets-förankring och står i vägen för en mer realistisk och för bygden mer gynnsam utveckling. Arbetet med den föreslagna detaljplanen bör därför avbrytas och en ny öppen process för hur hamnen kan utvecklas bör inledas.

Utgångspunkten för denna nya process bör vara att Regionen på kort sikt inte ska sälja hamnen. I stället bör Regionen ta ett helt nytt grepp och ställa sig i spetsen för en dialog med entreprenörer inte bara på Storsudret utan på hela Gotland. Målet bör vara att etablera verksamheter i hamnen som kan ge nya året-runt jobb.

Denna dialog bör utgå från att hamnen även i fortsättningen bör fungera som hamn. Men det räcker självfallet inte. Det behövs verksamheter som ger nya arbeten året runt. Att spåra upp och stimulera sådana verksamheter att etablera sig i hamnen är uppgiften för den nya utvecklingsprocess som Regionen bör gå i spetsen för. Det är bara genom ett tillskott av nya arbetstillfällen som Storsudret kan utvecklas.

Hamra den 30 september 2014


…………………………………………..
Jan Bergwall

Styrelseordförande
Föreningen Vändburgs Framtid

Adress:
Hamra Suders 197

623 32 BURGSVIK

onsdag 3 september 2014

Nytt angående detaljplan och samrådsmöte

Förslaget till detaljplan för Vändburgs hamn blir tillgängligt på
regionens hemsida den 5 september. Gå in på Bygg&Bo och
klicka vidare till detaljplaner. Alla som vill lämna synpunkter 
på förslaget till regionen kan göra det fram till den 3 oktober.
Ett samrådsmöte kommer preliminärt att hållas den 18 september.

fredag 15 augusti 2014

Samrådsmöte

Nu har regionen bestämt datum för samrådsmöte angående detaljplan för Vändburgs Hamn.
Detta kommer att ske i Hamra Bygdegård 4 September 19:00.
Vi hoppas att så många som möjligt kan komma.

Under samrådstiden avser vi hålla årsstämma i föreningen, för att diskutera hur det fortsatta arbetet skall drivas.

Föreningen kommer inom den närmaste veckan även att skapa en Facebook sida, så att det på ett bättre sätt finns möjlighet för alla att delta och bidra i diskussionerna. Håll utkik efter den:)

lördag 2 augusti 2014

Förslag till detaljplan för Vändburgs Hamn

Region Gotland har lagt fram ett förslag på detaljplan för Vändburgs Hamn.
Det innebär att det skall byggas drygt hundra hus, och anläggas 132 parkeringsplatser.

Det är en exploatering som går stick i stäv med den varsamma utveckling som föreningen har verkat för. Planen kommer att ställas ut för samråd inom den närmaste tiden. Vi kommer att kalla till årsstämma för att informera om planen och ge alla en möjlighet att utrycka sina åsikter om hur föreningen skall gå vidare i sitt arbete.

lördag 7 december 2013

Nu har regionen tagit beslut!

Region Gotlands byggnadsnämnd har nu sagt ja till att en detaljplan för Vändburgs hamn ska tas fram.  Arbetet ska ske utifrån det förslag som Storsudrets Fastigshetsutveckling AB (SFU) tog fram inför förra årets markanvisningstävling. Förslaget omfattar ca 63 radhus/småhus, värdshus, fiskebodar, bastu och utställningslokal.
SFU ska ta fram ett förslag till vatten- och avloppslösning som ska godkännas av regionen. Denna lösning tillsammans med ett förslag till detaljplan ska därefter bli föremål för samråd. Byggnadsnämnden gör bedömningen att regionen kan besluta om detaljplanen 18 månader efter det att SFU presenterat godtagbara samrådshandlingar.
De synpunkter som framförts av andra förvaltningar inom regionen kan sammanfattas i bla följande punkter: 
Hög skyddsnivå kommer att gälla för avloppslösningen.
Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller ska klaras.
Allmänhetens tillträde till kajer, bryggor och allmän plats måste säkerställas.
De allmänna platserna ska framhävas och privatisering av dem ska undvikas.
……..
Styrelsen kommer genom kontakter med regionen och på andra sätt
ge röst åt föreningens syn att det är en en måttfull bebyggelse av Vändburgs 
hamn öppen för alla och med verksamheter som ger arbetstillfälle som

bäst gynnar socknen och Storsudret. Vi återkommer fortlöpande med information och tidpunkt för ett föreningsmöte.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

fredag 31 maj 2013

Styrelsemöte med anledning av förvaltningsrättens dom


Protokoll fört vid Vändburgs Framtid i Hamra styrelsesammanträde den 27 maj 2013 på Suderhälsan i Vändburg.

Närvarande från styrelsen                 Ej närvarande från styrelsen
Jan Bergwall                                            Annika Borgman Mejhert
Gunnel Åkerblom                                    Carl Douglas
Markus Westberg                                    Ylva Wahlby Suppleant
Anders Thomasson                                 Rebecka Suders Suppleant

Delges De närvarande, icke närvarande.

1 §  Mötets öppnande
Jan Bergwall hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2 §  Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Gunnel Åkerblom att föra protokoll under mötet.

3 §  Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Markus Westberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

4 § Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna utsänd kallelse som dagordning.

5 §  Förvaltningsrättens dom
Jan Bergvall redogjorde för sitt samtal med juristen Staffan.
Styrelsen beslutade att inte gå vidare med överklagande av Region Gotlands markanvisningstävling avseende Vändburgs hamn.                                

6 § Vändbugs Framtids roll
Styrelsen beslutade att Jan ska kontakta Peder Jonsson, Storsudrets Fastighetsutveckling AB, och ”gratulera”  till vinsten. Styrelsen beslöt vidare att omedelbart återgå till den ursprungliga rollen som språkrör för den lokala opinionen och till uppgiften att bevaka det fortsatta förloppet kring utvecklingen av hamnen. Styrelsen ska även kontakta Region Gotland för att få mesta möjliga insyn i den fortsatta processen kring avtalsskrivning och det kommande planarbetet.

7 § Drift av Vändburgs hamn
Styrelsen beslutade att åta sig driften av hamnen utan några extra insatser (som nämns i 9 § protokoll av den 11 maj 2013).

8 § Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat._________________________               _________________________
Vid protokollet                                         Ordförande
Gunnel Åkerblom                                    Jan Bergvall


_________________________
Justerare
Markus Westberg